Dołącz do nas!

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA ELSA SZCZECIN
Formularz stanie się wiążący po przyjściu na zebranie którejkolwiek z działek ELSA :)

 • Oświadczenie

  Ja, niżej podpisany ............................................................................................
  proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, Grupy Lokalnej ELSA Szczecin.
  Zobowiązuję się do zapoznania z treścią Statutu ELSA Poland, Regulaminu ELSA Poland, Regulaminu Grupy Lokalnej ELSA Szczecin, celami i zadaniami Stowarzyszenia oraz do ich sumiennego
  wypełniania i przestrzegania.
  Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883, z poz. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie do celów
  statutowych Stowarzyszenia moich danych osobowych, zawartych w niniejszej deklaracji.

  Szczecin, dnia ........................... ......................................................

  W przypadku osób, które w ciągu roku od momentu złożenia deklaracji, nie wykażą się aktywną działalnością na rzecz Stowarzyszenia i tym samym nie zostaną przyjęte w poczet jego
  członków, istnieje możliwość zniszczenia ich deklaracji.


Powered byEMF Forms Builder
Report Abuse