Program Konferencji

800-830              Rejestracja uczestników Konferencji

830-850              Oficjalne rozpoczęcie Konferencji

Panel I: Prawa pacjenta

Moderator: dr Marta Giezek (Pomorski Uniwersytet Medyczny)

850-905                  mgr Agnieszka Wojcieszek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Prawo pacjenta do leczenia bólu

905-915                  Gabriela Nadybska (Uniwersytet Jagielloński), Prawa pacjenta w dobie medycyny genomicznej

915-930                  mgr Małgorzata Giela (Uniwersytet Śląski), Prawa pacjenta szpitala psychiatrycznego

930-945                  mgr Piotr Zieliński (Uniwersytet Gdański), Eutanazja w systemie Rady Europy

945-1000               Bartosz Mielczarek (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), Karnoprawne aspekty prawa pacjenta do samostanowienia, czyli do wolności przed niechcianym zabiegiem

1000-1015            Katarzyna Rozwadowska (Uniwersytet Szczeciński), Nieważność zgody udzielonej przez pacjenta na świadczenie medyczne

1015-1030            mgr Wojciech Płóciennik (Uniwersytet Jagielloński), Prawo pacjenta (czy raczej jego brak) do sprzeciwu wobec orzeczenia lekarskiego – analiza praktyki i uwagi de lege ferenda

1030-1045            Dyskusja

1045-1100         Przerwa

Panel II: Praktyczne aspekty wykonywania zawodów medycznych

Moderator:  prof. zw. dr hab. Beata Karakiewicz (Pomorski Uniwersytet Medyczny)

1100-1115            Marcin Burdzik (Śląski Uniwersytet Medyczny), Tajemnica lekarska w świetle nowelizacji z 10 czerwca 2016 r. Wadliwość regulacji jako zagrożenie dla fundamentalnych praw pacjenta

1115-1130            lek. Tomasz Nogal, lek. mgr Bartosz Rudnicki (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie), Tajemnica zawodowa z punktu widzenia młodego lekarza

1130-1145            Marta Papuszka (Uniwersytet Szczeciński), Obowiązek zawiadomienia Policji przez lekarza w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi a obowiązek zachowania tajemnicy medycznej

1145-1200            mgr Dawid Piaskowski (Uniwersytet Warszawski), Tajemnica psychiatryczna jako szczególnego rodzaju tajemnica lekarska

1200-1215            Karolina Chmurska (Uniwersytet Łódzki), Dyżur medyczny jako szczególna
postać dyżuru pracowniczego

1215-1230            mgr Jacek Bernal (Uniwersytet Łódzki), Prawnokarna ochrona ratowników medycznych

1230-1245            Dyskusja

 1245-1300         Przerwa

Panel III: Dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych przez pacjentów

Moderator: r. pr. Stefan Mazurkiewicz (MCM Legal)

1300-1315            Joanna Rusin (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Legitymacja procesowa podmiotów leczniczych w sprawach o odszkodowanie za szkody wyrządzone pacjentom w wyniku błędów w sztuce medycznej

1330-1345            mgr Maciej Bieszczad (Uniwersytet Wrocławski), Znaczenie koncepcji winy organizacyjnej i winy anonimowej przy dochodzeniu roszczeń cywilnoprawnych przez pacjentów od placówek medycznych

1345-1400            mgr Adrian Borys (Uniwersytet Wrocławski), Specyfika dowodzenia w procesie medycznym

1400-1415            Karolina Szucka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), „Dokumentacja medyczna- przykry obowiązek czy cenny dowód? Rola dokumentacji w postępowaniu przed Sądem Lekarskim.”

1415-1430            mgr Michał Białkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Metody łagodzenia rygoryzmów dowodzenia przesłanek odpowiedzialności deliktowej w „procesach medycznych”

1430-1445             Katarzyna Sokołowska (Uniwersytet Szczeciński), Odszkodowania za błąd medyczny

1445-1500         mgr Adrian Malicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Miarkowanie odszkodowania należnego pacjentowi ze względu na jego przyczynienie się do powstania lub zwiększenia szkody

1500-1515          Dyskusja

1515-1600             Przerwa

Panel IV: Odpowiedzialność pracowników ochrony zdrowia

Moderator: prof. zw. dr hab. Bronisław Ziemianin (Uniwersytet Szczeciński)

1600-1615            Łukasz Wojtowicz (Uniwersytet Szczeciński), Odpowiedzialność pracowników ochrony zdrowia

1615-1630            Aleksander Tretyn (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Odpowiedzialność cywilna zakładu opieki zdrowotnej i personelu medycznego za bezpieczeństwo pacjentów

1630-1645            mgr Karolina Piech (Uniwersytet Wrocławski), Odpowiedzialność karna lekarza w przypadku współdziałania z innymi osobami  udzielającymi świadczeń zdrowotnych – problematyka obiektywnego przypisania skutku

1645-1700          mgr Dominika Boniecka (Uniwersytet Szczeciński), Odpowiedzialność karna lekarza psychiatry za ujawnienie tajemnicy lekarskiej

1700-1715            Magdalena Hilt (Uniwersytet Warszawski), Odpowiedzialność lekarzy stomatologów w świetle orzeczeń sądu lekarskiego

1715-1730            Małgorzata Radkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
O odpowiedzialności dyscyplinarnej ratowników medycznych

1730-1745            Przerwa

Panel V: E-zdrowie

Moderator: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

1745-1800            Agata Krząstek, Karolina Rogatko (Uniwersytet Jagielloński), E- zdrowie, czyli nowa wizja służby zdrowia w świetle ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. oraz jej nowelizacji

1800-1815            Karolina Wierzbicka (Uniwersytet Warszawski), E-recepta szansą na usprawnienie systemu opieki zdrowotnej

1815-1830            mgr Dominika Skoczylas (Uniwersytet Szczeciński), Zastosowanie środków komunikacji elektronicznej w zakresie ochrony danych osobowych pacjenta oraz przechowywania dokumentacji medycznej. Technologia e-zdrowie

1830-1845 ​            Stanisław Kwiatkowskiylwia Roguzińska (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu),, Korzyści i bariery „medycyny na odległość” oraz jej polskie uwarunkowania prawne

1845-1900            mgr Patrycja Półorak (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni),, Telemedycyna w Polsce- kierunki rozwoju i bariery

1900-1915         Bartłomiej Oręziak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Cyfryzacja polskiego społeczeństwa – problem rozwoju  telemedycyny w Polsce

1915-1930            Dyskusja

1930                        Podsumowanie i zamknięcie konferencji, dr hab. K. Flaga-Gieruszyńska prof. US